พระราชดำรัส ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง
และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้ฟังตุลาการศาลทหารทุกท่าน เปล่งคำปฏิญาณด้วยความหนักแน่นมั่นคง ในวันนี้.
การถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น แท้ที่จริง คือการยืนยันกับประชาชนทุกคน และยืนยันกับตนเอง ว่าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณได้จริง. ทุกคนจึงต้องเตือนตนเองไว้เสมอ ให้ยึดมั่นในคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด แล้วปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ทั้งในฐานะที่เป็นทหาร ซึ่งต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และในฐานะที่เป็นตุลาการ ซึ่งต้องรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน. ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะมีความสำเร็จในภารกิจ สามารถอำนวยความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ และความสงบสุขอันยั่งยืนได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา.
ขออำนวยพรให้ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดี ให้สมกับที่ได้รับแต่งตั้ง พร้อมทั้งขอให้มีความสุขความเจริญทุกประการ.