พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา
นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้ฟังผู้พิพากษาประจำศาล กล่าวปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเข้ารับหน้าที่อันสำคัญยิ่งของบ้านเมือง.
คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าว ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและสงบสุขนั้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ความซื่อสัตย์สุจริต และความเที่ยงตรงเป็นกลาง คือคุณธรรมสำคัญสูงสุด ที่จะเกื้อกูลให้ท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดี. จึงขอให้ทุกท่าน ยึดถือคุณธรรมทั้งสองประการนี้ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงาน อย่าได้เสื่อมคลายลงเป็นอันขาด. และแต่ละคน จะได้สามารถดำรงความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ และสร้างสรรค์จรรโลงความสุข ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้ สมดังคำปฏิญาณอย่างแท้จริง.
ขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามจงทั่วกัน.