พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ นี้ ข้าพเจ้าขอส่งความสุข และความปรารถนาดี มายังท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน.
ในรอบปีที่ล่วงแล้ว มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้ว. เรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือ ได้มีการประกาศให้วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันนวมินทรมหาราช และได้มีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา มีประชาชนไปร่วมงาน ร่วมถวายราชสักการะ และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมาก. ทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดี คือเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำความปลาบปลื้มใจมาสู่เราทุกคนโดยถ้วนหน้ากัน.
การที่บ้านเมืองเราดำรงมั่นคงและมีเกียรติยศศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศชาติจวบจนทุกวันนี้ ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดี และมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด. ดังเช่นโครงการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ. นอกจากนี้ ทุกคนยังช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอด
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยเห็นได้ชัดเจนจากการจัดแสดงโขน ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม.
ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่ และหากมีอุปสรรคปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติ มีปัญญา และร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไข ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยความบริสุทธิ์จริงใจ รวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่าย มาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์. ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ ประเทศชาติของเราก็จะเจริญวัฒนา เป็นที่อยู่ที่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไป.
ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมี แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทุก ๆ ประการ บันดาลให้มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา ตลอดศกหน้านี้และตลอดไป.