พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560

บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความ
ปรารถนาดี และอำนวยพร แก่ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ
และสติปัญญา ที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ อันเป็นมงคล
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเรา ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่
ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใด ๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทย
ก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิด ค่อยทำไป อย่างต่อเนื่อง
และมุ่งมั่น ด้วยสติ และเหตุผล อันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์ และความสุข
ของประเทศชาติและประชาชน
ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้งปวง จงปกป้อง คุ้มครอง รักษา และให้ขวัญกำลังใจ ต่อทุกท่าน
ถ้วนหน้า ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง ต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป