พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวไนจีเรีย.
ประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย แม้จะอยู่ห่างไกลกันทางภูมิศาสตร์ แต่ต่างก็พยายามส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ให้เจริญงอกงามเป็นลำดับมา นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๑๙๖๒. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งความเป็นมิตร ความเคารพยกย่อง และความจริงใจต่อกัน จะสร้างเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดี และความร่วมมือที่ใกล้ชิดในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น อันจะส่งผลให้ประเทศและประชาชนของเรา รวมทั้งประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลก มีความมั่นคง ความเจริญ และความสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Ovikuroma Orogun Djebah