พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559
————————–

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่
โศกเศร้าอาลัยของชาวไทยทุกถ้วนหน้า. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ
และความสำเร็จ.
ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ที่บัณฑิตได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนำไปปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง. คำว่า “ปัจจัยพื้นฐาน” นี้ หมายความว่าเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่จะขาดเสียมิได้ในการทำงาน
แต่เมื่อจะนำไปใช้ให้สำเร็จผลและเจริญก้าวหน้า ก็ต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติตนปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้วย. กล่าวคือ ก่อนจะนำความรู้ไปใช้ทำงานใด ต้องศึกษางานนั้น ๆ ให้เข้าใจกระจ่าง แล้วค่อยพิจารณาเลือกสรรความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน. หากทำงานร่วมกับผู้อื่น ก็ควรจะได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง เพื่อประสานความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่เข้าด้วยกัน ให้บังเกิด
ประโยชน์แก่งานอย่างสูงสุด. นอกจากนี้ ยังต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้ทั้งโดยทางกว้างทางลึก
และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันการณ์ทันโลกอยู่เสมอ จะได้มีปัจจัยพื้นฐานที่ยิ่งสูงและหนาแน่น สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้
ไปยึดถือปฏิบัติ จะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญก้าวหน้า
ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติได้สมความปรารถนา.
ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ให้มีความสุขสวัสดี
ทุกเมื่อทั่วกัน.