พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
เทคนิคการแพทย์ แก่ข้าพเจ้า.
ท่านทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต มีศักดิ์และ
สิทธิ์ตามที่แจ้งไว้ในปริญญาบัตรทุกประการ. ที่ว่า “มีศักดิ์” ก็คือมีกำลังความสามารถทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามา ส่วนที่ว่า “มีสิทธิ์” ก็คือมีอำนาจอันชอบธรรม ที่จะนำกำลัง
ความสามารถทางวิชาการของตนไปใช้ประกอบกิจต่าง ๆ โดยชอบ เพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และส่วนรวม. “ศักดิ์” และ “สิทธิ์” ทั้งนี้ จะมีคุณค่าและมีความหมาย ก็ต่อเมื่อบัณฑิตประพฤติตน
ปฏิบัติงานให้ควรแก่ศักดิ์และสิทธิ์ที่มีอยู่ ด้วยการใช้วิชาความรู้อย่างสุจริตจริงใจและถูกต้องเที่ยงตรง
พร้อมทั้งหมั่นฝึกฝนอบรมความรู้ความสามารถให้ยิ่งกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอ. ผู้ใดมีความรู้ความสามารถ
แล้วไม่นำออกใช้ ไม่ปฏิบัติสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้น หรือนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทาง
ที่เป็นโทษทุจริต ศักดิ์และสิทธิ์ก็จะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ระบุไว้ในปริญญาบัตร ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
อันใด และผู้นั้นก็จะเป็นบัณฑิตได้แต่เพียงเรียกชื่อว่าเป็นบัณฑิตเท่านั้น. จึงขอให้ทุกคนดำรงตน
ให้สมคุณค่าและความหมายของศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดเหนียวแน่น เพื่อแต่ละคน
จะได้สร้างสรรค์ความดีความเจริญ ในฐานะที่เป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตมีความสำเร็จสมหวัง
ในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ประสบความสุขสวัสดี
จงทั่วกัน.
สำเนาถูกต้อง