พระราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ วชิราวุธวิทยาลัย
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล
ของวชิราวุธวิทยาลัยในวันนี้ และได้ทราบว่าวชิราวุธวิทยาลัยได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าขึ้น
เป็นอันมาก. ขอชมเชยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ที่ได้ทำงานด้วยความตั้งใจจริง จนมีผลดี
เป็นที่ประจักษ์ ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนผู้ได้รับทุนและรางวัลทุกคน.
การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย นับว่าสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน เพราะนอกจาก
จะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้ มีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดีแล้ว ยังสนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและประสบการณ์ด้วย. กล่าวได้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับการฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรมความประพฤติ อย่างที่เรียกว่าเป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้. ข้อสำคัญ การจะเป็น
คนที่เก่งจริงและดีแท้นั้น ต้องเป็นให้ตลอด กล่าวคือ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ในฐานะใดก็ตาม
ต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่น ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยยึดมั่นในความดี
และความถูกต้องเสมอไป. จึงขอให้ทุกคน ทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงาน
ได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะคุณสมบัติ
เหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคน ให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานได้แท้จริง.
ข้าพเจ้าขออนุโมทนา ในการที่ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือกิจการโรงเรียน ได้เอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลแก่วชิราวุธวิทยาลัยโดยประการต่าง ๆ ทั้งขอให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มาร่วมในงานนี้
มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.