พระราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6 และหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6
และหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามามอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง และหลักสูตรกฎหมายปกครอง
สำหรับผู้บริหารระดับสูง ก่อนแต่จะมีเหตุที่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ.
ท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
คงจะทราบทั่วกันว่า การปกครองที่ดี ที่ถูกต้องเป็นธรรม มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์
ความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชน. ด้วยเหตุนี้ ทางราชการจึงจัดให้ท่านทั้งหลาย
เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความรอบรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
อย่างกว้างขวางทั่วถึง และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีอย่างถูกต้องตรงกัน
อันจะช่วยให้สามารถปฏิบัติบริหารงานในหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันได้ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงาน.
จึงขอให้ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาอบรมแล้ว ได้ตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกอย่าง
ให้เต็มกำลังความรู้ความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักการที่ถูก ในแบบแผนที่ชอบ และในประโยชน์
ที่เป็นธรรม เพื่อให้การปกครองในบ้านเมืองเราดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
ประโยชน์คือยังความผาสุกมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริง.
ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้คุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุขความสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน