พระราโชวาท ในโอกาสที่คณะครูและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวนประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
ในโอกาสที่คณะครูและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560

ข้าพเจ้ายินดีมาก ที่ได้พบกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกวาระหนึ่ง. ขอแสดงความชื่นชมกับครูทุกท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง รวมทั้งนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษา.
นักเรียนทั้งหลายได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างหนักแน่น ทั้งในด้านวิชาการและ
คุณธรรมความประพฤติ คงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การประพฤติปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
เป็นคุณสมบัติประจำตัวอย่างหนึ่งของผู้มีการศึกษาดี. ในวันนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงเรื่องกาลเทศะ ให้แต่ละคนได้เข้าใจชัด. กาละ แปลว่า เวลา ส่วนเทศะ แปลว่า สถานที่ รวมความแล้ว กาลเทศะ แปลว่า เวลาและสถานที่. กาลเทศะนี้ เป็นสิ่งที่คนเราจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ เพราะเป็นปัจจัยที่จะกำหนดให้รู้ ว่าเมื่อใดควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร ควรพูดอะไร ไม่ควรพูดอะไร. ผู้รู้กาลเทศะ
จึงเป็นผู้รู้การควรไม่ควร คือรู้ว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม ในเวลาและ
สถานที่ต่าง ๆ. เมื่อประพฤติปฏิบัติได้พอเหมาะพอควรในทุกที่ทุกเวลา ความดีความเจริญก็ย่อม
บังเกิดขึ้น และคนทั่วไปก็ย่อมยกย่องสรรเสริญ. จึงขอให้นักเรียนทุกคนนำเรื่องที่พูดนี้ไปพิจารณา
ให้เข้าใจ แล้วประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะทุกเมื่อ จะได้ประสบแต่ความดี
ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่มีตกต่ำ.
ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้
มีความสุขความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.