พระราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 
พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้และประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบ 
วินัย. เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญ 
และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า. 

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

6