พระราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจำเป็นต้อง 
รู้ดีรู้ชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ อย่างกระจ่างชัดด้วย. งานราชการซึ่งเป็น 
งานของแผ่นดิน จึงจะดำเนินไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย และสำเร็จประโยชน์
ที่พึงประสงค์ คือยังความดีความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริง 
และยั่งยืน. 

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


111