พระราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ ๒ อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์
ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็น 
เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและ 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. 

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

81