พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอยของทุกคน ไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้น หากยังรวมถึงครอบครัว ครูบาอาจารย์ และผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อบัณฑิตด้วย. ความสำเร็จดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่ และเชื่อว่าทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีก.
บัณฑิตเองก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ก็ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายหน้า. จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายาม นำความสำเร็จทางการศึกษาทั้งนี้ ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิต โดยนำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิต ไปใช้ประกอบอาชีพการงาน สร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ. ถ้าทำได้ บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง สมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจ และทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนา.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และผู้มาร่วมประชุมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน.