พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ โรงละครแห่งชาติ 
วันอังคาร ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ 
เกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจสถาบันเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาศิลปดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แก่ข้าพเจ้า. 


งานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบัณฑิตของสถาบันแห่งนี้จะได้รับภาระ 
หน้าที่ต่อไปนั้น เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในประการสำคัญ ๔ อย่าง คือการสืบทอด 
อนุรักษ์ สร้างสรรค์ และพัฒนา. การสืบทอด ได้แก่การรับช่วงปฏิบัติต่อ 
ทั้งจากครูผู้สอน จากโบราณาจารย์ และจากบรรพชน ผู้ได้สร้างสรรค์และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย. การอนุรักษ์ ได้แก่การรักษาไว้ให้คงเดิม 
ให้เป็นแบบแผนอันดีงามถูกต้อง ตามที่ได้สร้างสมและสืบทอดกันมายาวนาน 
จนเป็นรากฐานสำคัญของสังคมและประเทศชาติ. การสร้างสรรค์ ได้แก่การสร้าง 
สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นจากสิ่งดีๆ ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้บังเกิดความหลากหลาย 
และไม่หยุดนิ่ง. ส่วนการพัฒนา ได้แก่การปรับปรุงสิ่งดีๆ ที่มีอยู่แล้วให้ยิ่งดีขึ้น 
เจริญก้าวหน้าขึ้น และเหมาะกับกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป. จึงขอให้บัณฑิตทุกคน 
ทำความเข้าใจภาระหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด แล้วตั้งใจพยายามสืบทอด อนุรักษ์

347

สร้างสรรค์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงของชาติ ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง 
และเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จในชีวิตและ 
หน้าที่การงานจงทั่วกัน. 


348