พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 
วันจันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายจะได้ออกไปดำเนินชีวิตในสังคม และประกอบ 
กิจการงานร่วมกับคนหมู่มาก ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวถึงคุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีความสำคัญ 
สำหรับการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ความสามัคคี. ความสามัคคีนี้ คือความปรองดอง 
พร้อมเพรียงกันในหมู่คน. การปฏิบัติการสิ่งใดก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
อาศัยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของผู้ปฏิบัติมิฉะนั้นก็จะสำเร็จได้โดยยาก. 
ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันดังกล่าวนั้น มิได้หมายความว่า แต่ละคนจะต้องมี
ความคิดความเห็นเหมือนกันทั้งหมด เพราะย่อมเป็นไปไม่ได้ที่คนทุกคนจะคิดเห็น 
ตรงกัน. แต่หากทุกคนยึดมั่นในสามัคคีธรรมแล้ว ก็จะพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น 
ที่แตกต่าง แล้วนำมาประสานเข้าด้วยกัน ด้วยความเข้าใจกัน เมตตาปรารถนาดี
ต่อกัน เพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่งานที่ปฏิบัติได้. บัณฑิตทั้งหลาย 
เข้าใจความหมายของความสามัคคีดังนี้แล้ว ก็ขอให้ช่วยกันเสริมสร้างความสามัคคี
ให้เกิดมีขึ้นในสังคมและประเทศชาติ ให้บังเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการสร้างสรรค์
ความดีความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไป. 


425

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตมีความสุข 
ความเจริญ สมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุม 
พร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน. 


426