พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น 
ท่านทั้งหลาย นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก
สาขาหนึ่ง เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการ 
สร้างสรรค์ความเจริญของชาติบ้านเมือง. นับแต่อดีตจวบจนทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีก็ยังคงมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็ส่งผลกระทบในทางที่ไม่พึงปรารถนาอยู่หลายอย่าง. บัณฑิตทั้งหลายไม่ว่าจะ 
นำความรู้ความสามารถไปใช้ปฏิบัติงานใด หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใดก็ตาม จึงควร 
จะได้พิจารณาถึงผลดีและผลเสียให้รอบคอบและรอบด้าน ด้วยความรับผิดชอบ 
ทั้งต่อหน้าที่และสังคมส่วนรวม. พร้อมกันนั้น แต่ละคนก็ควรจะต้องกระตือรือร้น 
ขวนขวาย ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สร้างสมความชำนาญในการปฏิบัติ ติดตาม 
ข่าวสารต่างๆ ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ ฝึกฝนปัญญาความคิดวิจารณญาณให้เฉียบคม 
และสำคัญที่สุด อบรมจิตใจให้มั่นคงหนักแน่นอยู่ในคุณธรรม. 
ถ้าทำได้ดังนี้

432

ก็มั่นใจได้ว่า บัณฑิตจะสามารถเป็นทั้งผู้นำและกำลังหลัก ในการนำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแก่สังคมและ 
ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนแท้จริง. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีพร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองโดยทั่วกัน. 


433