พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
วันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 
ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


เกียรติและความสำเร็จที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ นอกจากจะได้มาด้วยความอุตสาหะ 
พากเพียรของบัณฑิตเองแล้ว ยังเป็นผลมาจากอุปการะของผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ผู้สนับสนุนให้บัณฑิตได้รับการศึกษา และครูอาจารย์
ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่บัณฑิต. การตอบแทนอุปการคุณดังกล่าว ถือว่าเป็นหน้าที่
ที่บัณฑิตพึงกระทำ เพราะการตอบแทนบุญคุณของผู้มีอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลตน 
เป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมของบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที. จึงเป็นการสมควร 
อย่างยิ่ง ที่บัณฑิตจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้น ด้วยการ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัว และนำความรู้ความสามารถ 
ไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและส่วนรวม. หากทุกคนจะได้ตั้งตัว 
ตั้งใจให้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในความกตัญญูกตเวทีแล้ว ความดีความเจริญก็จะบังเกิดมีขึ้น 
ทั้งแก่บุคคล แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านในที่ประชุมนี้ มีความสุขความเจริญสวัสดีทั่วหน้ากัน. 


440