พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
วันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในวันนี้. ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบ 
จากรายงานว่า กิจการทุก ๆ ด้านของสถาบันดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดี. ขอแสดง 
ความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


บัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตพยาบาลแล้ว 
เชื่อว่าแต่ละคนคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาล ให้บรรลุถึง 
ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในภายหน้า. การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว จำเป็น 
ต้องอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ในสาขาวิชา 
การพยาบาลที่บัณฑิตเล่าเรียนมา และความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
ความรู้อย่างที่เรียกกันว่า ความรู้รอบตัว ซึ่งเมื่อประกอบส่งเสริมเข้าด้วยกันแล้ว 
จะเกื้อกูลให้แต่ละคนเป็นผู้รู้ลึก รู้กว้าง และทันการณ์ทันสมัย. จึงขอให้
บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้ยิ่งลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอ 
แล้วนำความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน กับสถานการณ์ และกรณีต่าง ๆ 
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์สภากาชาดไทย และอัตลักษณ์บัณฑิต 
ของสถาบัน. ถ้าทำได้ก็มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จ 


492

และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง แก่วิชาชีพพยาบาล และแก่ชาติบ้านเมืองได้
อย่างยั่งยืนแท้จริง. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตประสบ 
ความสำาเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มา 
ประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน. 


493