พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
วันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ 
เกียรติและความสำเร็จอันน่าภูมิใจ. 


บัณฑิตทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสมบูรณ์
ครบถ้วนตามหลักสูตร และได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะทั่วกันแล้ว 
แต่ละคนย่อมมีความมุ่งหมายที่จะทำงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเอง 
และส่วนรวม. ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวฝากไว้ให้บัณฑิตได้พิจารณาว่า 
การจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากวิชาการแล้ว ยังต้อง 
มีวิธีการปฏิบัติที่ดีด้วย. ดังนั้น ไม่ว่าบัณฑิตจะปฏิบัติงานใด จึงต้องศึกษา 
ลักษณะ ขอบเขต และเป้าหมายของงาน ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ทราบชัด. เมื่อเข้าใจกระจ่างแล้ว ก็จะสามารถเลือกสรรวิชาการและกำหนด 
วิธีการปฏิบัติ ที่เหมาะสมถูกตรงกับงาน กับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมได้. 
งานทุกอย่างที่ทำ ก็จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ. หากบัณฑิตจะได้
พิจารณาให้เข้าใจตามที่กล่าว และนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ของแต่ละคนที่จะทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ ก็จะสำเร็จเป็นจริงได้ไม่ยากนัก. 


498

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญยั่งยืนในหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มา 
ร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน. 


499