พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
วันอังคาร ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน 
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา มีความรู้ความสามารถ 
พร้อมแล้ว ก็คงจะได้ออกไปประกอบกิจการงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ. การประกอบ 
อาชีพการงานนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งใหม่ สถานการณ์ใหม่ ที่แตกต่างจากการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยอยู่มาก จำเป็นที่แต่ละคนจะต้องเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับชีวิต 
การทำงานให้ได้. ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตไม่ว่าจะออกไปประกอบอาชีพการงานใด 
ในหน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตาม จึงควรจะได้เปิดใจให้กว้าง และทำตัวให้พร้อม 
ที่จะเรียนรู้งานที่ได้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนที่ตนรับผิดชอบและส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้วยการ 
ศึกษาสังเกตด้วยตนเองและเรียนรู้จากผู้อื่น พร้อมกันนั้น ก็ผูกมิตรไมตรีกับ 
ผู้ที่ทำงานร่วมกัน ด้วยความมีน้ำใจและจริงใจ ตลอดจนศึกษาเรียนรู้กฎระเบียบ 
ของหน่วยงานให้เข้าใจอย่างถูกต้อง แล้วปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด. จึงขอฝาก 
สิ่งที่พูดนี้ให้บัณฑิตนำไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติ ในโอกาสที่แต่ละคนจะได้เริ่มต้น 
ชีวิตการทำงาน เพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้าต่อไป. 


537

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญมั่นคงในชีวิต พร้อมทั้ง 
ความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 


538