พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีนี้. ขอแสดงความ 
ชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้รับความสำเร็จในการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะประสบ 
ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานเป็นลำดับต่อไป. ความสำเร็จ 
ดังกล่าวนั้น ไม่ว่าแต่ละคนจะตั้งความปรารถนาไว้อย่างไรก็ตาม แต่เชื่อว่าความสำเร็จ 
สูงสุดที่ทุกคนต้องการ ก็คือความดีความเจริญในชีวิตและกิจการงานด้วยกันทั้งสิ้น. 
ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติ ๔ ประการ ในการสร้างสรรค์ความดี
ความเจริญ. ประการแรก ตั้งสัจจะไว้ด้วยใจจริง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี
ที่ถูกต้อง. ประการที่สอง ระมัดระวังควบคุมตนเอง ให้คิด พูด ทำ เฉพาะ 
สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ตามที่ได้ตั้งสัจจะไว้. ประการที่สาม อดทนอดกลั้นที่จะไม่คิด พูด 
ทำสิ่งใด อันเป็นการทวนสัจจะความตั้งใจจริงของตนเอง. ประการที่สี่ ละวางความชั่ว 
ความทุจริตทั้งปวง โดยไม่คิด พูด ทำสิ่งใด อันก่อให้เกิดโทษเสื่อมเสียหายแก่
ตนเองและส่วนรวม. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนยึดถือปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวนี้ให้
ครบถ้วน โดยระลึกไว้เสมอว่า ความดีความเจริญที่ทุกคนปรารถนานั้น จะเกิดมีขึ้นได้ 


555

ก็ต่อเมื่อคนเราตั้งใจให้จริง แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติให้ได้จริงตามที่ตั้งใจไว้โดยตลอด 
โดยต่อเนื่อง อย่างหนักแน่นมั่นคง. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้ง 
ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต จงทุกเมื่อทั่วกัน. 


556