พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 
การงาน เพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไป ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวถึงคุณสมบัติสำคัญ 
ที่ผู้ปรารถนาความสำเร็จจำเป็นต้องสร้างสมอบรมให้ถึงพร้อม. คุณสมบัติข้อแรก 
ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ คือรู้หน้าที่ของตน แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งนั้นให้บริบูรณ์. คุณสมบัติข้อที่สอง ได้แก่ ความมีวิจารณญาณ คือมี
ความฉลาดสามารถที่จะพิจารณา แยกแยะ และตัดสินเรื่องต่างๆ สิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง 
รอบคอบ เที่ยงตรง มีเหตุผล. คุณสมบัติข้อที่สาม ได้แก่ ความอดทนเข้มแข็ง 
คือมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวย่อท้อ แม้จะประสบอุปสรรคปัญหาหรือความยากลำบากต่างๆ. 
คุณสมบัติข้อที่สี่ได้แก่ความเพียร คือมีความกล้าและมานะพยายาม ที่จะ 
ประพฤติตนปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญ. คุณสมบัติทั้ง ๔ ข้อนี้
เมื่อประกอบเข้ากับพื้นฐานที่ดีที่บัณฑิตมีอยู่ คือวิชาความรู้อันได้มาจากการศึกษา 
เล่าเรียนแล้ว จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แต่ละคน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ 
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. 
จึงขอให้บัณฑิต 


561

หมั่นฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างครบถ้วน เพื่อความสำเร็จ 
ที่แท้จริงและยั่งยืนในชีวิตและกิจการงาน อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของตน 
ของส่วนรวม และของชาติบ้านเมืองสืบไป. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดี พร้อมทั้งความรุ่งเรือง 
ก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการ. 


562