พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 
ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
ที่มอบปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า. 


บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมา จนถึงระดับที่เรียกชื่อว่าเป็นการศึกษา 
ขั้นสูงสุดแล้ว แต่ละคนคงจะได้สร้างสมประสบการณ์ ทั้งจากการดำเนินชีวิต 
และการเล่าเรียนมาพอสมควร. ประสบการณ์เหล่านั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก 
เพราะเป็นทั้งข้อมูลและเครื่องมือ ที่บัณฑิตจะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ 
ดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานต่อไปได้. แม้แต่ประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ เช่น 
ความทุกข์ยากเดือดร้อน ความผิดหวังพลั้งพลาด หรืออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ก็ยัง 
มีประโยชน์ เพราะเป็นเสมือนบทเรียนที่ช่วยฝึกฝน หล่อหลอม และขัดเกลาบุคคล 
ให้มีความอดทนเข้มแข็ง มีความมานะพยายาม มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด และมี
ความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้น ซึ่งจะเป็นคุณอย่างยิ่งแก่การดำเนินชีวิตและประกอบ 
อาชีพการงานในภายหน้า. จึงขอให้บัณฑิตได้พิจารณาให้ซาบซึ้ง ถึงคุณค่าของ 
ประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้ผ่านพบมา แล้วแปรเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งนั้นให้เป็นพลัง 
อันกล้าแกร่ง ที่แต่ละคนจะนำไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานสืบไป. 


606

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสวัสดีทั่วกัน. 


607