พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงาน และดำเนินชีวิต 
ในสังคม คงจะทราบดีอยู่แล้วว่า คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมกัน ก็อาจจะ 
มีความคิดความเห็นที่สอดคล้องต้องกันบ้าง ขัดแย้งสวนทางกันบ้าง อยู่เป็นปรกติ. 
การจะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ได้โดยราบรื่น แต่ละคนแต่ละฝ่ายจึง 
ต้องรู้จักพูดคุยปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผล. ข้อนี้ หมายความว่า ไม่ว่าแต่ละคน 
จะมีความคิดความเห็นอย่างไรก็ตาม จะต้องตั้งอยู่บนเหตุผลความเป็นจริง แล้วนำ 
เหตุผลทั้งนั้นมาพิจารณาร่วมกันด้วยใจที่เปิดกว้าง เพื่อให้วินิจฉัยตัดสินได้อย่างถูกต้อง 
เที่ยงตรง ไม่ใช่นำเหตุผลมาเอาชนะคะคานกัน หรือนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้ทำตาม 
ความต้องการของผู้ใดผู้หนึ่ง. จึงขอให้บัณฑิตทำความเข้าใจเรื่องเหตุผลดังที่กล่าวนี้
ให้ทราบชัด แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้บังเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและ 
ประกอบกิจการงาน. 


630

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จสมประสงค์
ในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน. 


631