พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


บัณฑิตต่างสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว ต่อไปก็คงจะได้
ประกอบอาชีพการงานในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว. การที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้
แท้จริงนั้น ต้องประกอบพร้อมด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง. อย่างหนึ่งที่สำคัญ 
ก็คือความรับผิดชอบ ทั้งรับผิดชอบต่อตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม. 
ความรับผิดชอบต่อตนเองจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคนเรามีความสำนึก 
โดยตระหนักว่า บุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาตนเองให้ดี และปรับปรุงพัฒนา 
ตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมทั้งระมัดระวังไม่ให้ตกไปในทางชั่วทางเสื่อม. 
ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ก็เกิดมีขึ้นได้ด้วยความสำนึกตระหนักว่า 
แต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม ต่างก็มีหน้าที่ดูแลรักษาและพัฒนาส่วนรวม 
ให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเช่นเดียวกัน. คนเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
อาจวัดได้จากความสำนึกรับผิดชอบดังกล่าวนี้. บัณฑิตทุกคนจึงควรประพฤติตน 
ปฏิบัติงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมเสมอ. แต่ละคนจะได้

637

เป็นผู้ใหญ่ที่แท้ ผู้สามารถเป็นหลักอันมั่นคง ในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญ 
ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา ที่จะปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเอง 
และประเทศชาติ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วกัน. 


638