พระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร
และรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย ในวันนี้. ขอชมเชยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ที่ได้ทำงานด้วยความตั้งใจจริงจนมีผลดีเป็นที่ประจักษ์ ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับ
ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลทุกคน.

ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ นั้น น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะการเรียนรู้มิได้จำกัด
อยู่เฉพาะในห้องเรียน แต่คนเรายังสามารถแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์
ได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ค้นคว้าจากตำรับตำราและสื่อต่าง ๆ สอบถามจากผู้รู้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสังเกตศึกษาทุกสิ่งรอบตัว. ความรู้ที่ได้จากห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้ทั้งนั้น ล้วนเป็นอุปการะอย่างสำคัญแก่การศึกษาต่อในขั้นสูง
และการประกอบอาชีพการงานในอนาคต ทั้งยังอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาตนเอง
ของแต่ละคน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพพลเมืองของประเทศด้วย. จึงขอให้
นักเรียนทุกคนตั้งความมุ่งหมายไว้ให้หนักแน่น และตั้งใจให้จริง ที่จะสร้างเสริม
เพิ่มพูนความรู้ให้ยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งขึ้น โดยปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอจนตลอดชีวิต
เพื่อความเจริญมั่นคงแท้จริงทั้งของตนเองและของชาติ.

57

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออนุโมทนาในการที่ผู้ปกครอง
และผู้ช่วยเหลือกิจการโรงเรียน ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่วชิราวุธวิทยาลัยโดยประการต่างๆ
ทั้งขอให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มาร่วมในงานนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.

58