พระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 19 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2559

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในโอกาสที่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร
“ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ ๑๙
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานวุฒิบัตร
และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
รุ่นที่๑๙ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับผู้ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ทุกๆ คน.

กระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งเป็นหลักประกันสิทธิความเสมอภาคของ
ทุกคนภายใต้กฎหมาย. การที่กระบวนการยุติธรรมจะอำนวยประโยชน์ดังกล่าวได้
จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ และความร่วมมือประสานงานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานทุกหน่วย. ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งได้ผ่านการศึกษา
อบรมเป็นพิเศษมาแล้ว จัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจัดเจน ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนและกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดี. ทุกคนจึงควรถือเป็น
หน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องนำความรู้ ความคิด ความสามารถทั้งปวง ไปปฏิบัติบริหาร
ให้ประสานสอดคล้องกันทุกฝ่าย. พร้อมกันนั้น จะต้องตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น
อยู่ในความสุจริตบริสุทธ์ิใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ

136

และโดยความถูกต้องเป็นธรรม เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทยได้เป็นหลัก
ที่พึ่งที่อาศัยของประชาชนผู้อยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายบ้านเมืองอย่างแท้จริง.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทุกคน
มีกำลังกายกำลังใจอันเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ทั้งให้มีความสุข ความเจริญ
และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.

137