พระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีพุทธศักราช 2559

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙(๑)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีนี้.
ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตเมื่อศึกษาสำเร็จ ย่อมมุ่งหมายที่จะออกไปปฏิบัติกิจการงานให้ประสบความสำเร็จและความเจริญ.
ความสำเร็จและความเจริญนั้นแม้เป็นที่พึงปรารถนาของทุกคนก็จริง แต่จะเกิดมีขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน.

(๑)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ – วันอังคาร ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ ๖ – วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ – วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

321

อย่างแรกได้แก่ความรู้ที่แน่นหนาจัดเจนในวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องนำมาใช้ปฏิบัติงาน.
อย่างที่สองได้แก่จิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นในเหตุผลความถูกต้องในความรับผิดชอบ และในความสุจริตยุติธรรม
ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนพื้นฐานที่จะรองรับวิชาความรู้และความคิดอ่านทั้งปวง ไม่ให้หวั่นไหวและผันแปรไปในทางเสื่อมเสีย.
อย่างที่สามได้แก่ความรอบรู้และความคิดเห็นที่กว้างไกลมีหลักเกณฑ์กับทั้งความเฉลียวฉลาดในการติดต่อประสานงานกับทุกคนทุกฝ่าย
ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนที่จะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ.
บัณฑิตจึงควรพิจารณาให้เห็นประโยชน์ และพยายามปฏิบัติกิจการงานให้ประกอบพร้อมด้วยปัจจัยทั้งสามประการนี้.
งานทุกอย่างที่ทำจะได้ประสบผลสำเร็จที่ดีที่เจริญดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งนี้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.

322