พระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2557 (1) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗(๑)
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีนี้.
ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จอันน่าภูมิใจ.

ความสำเร็จในการศึกษาที่ได้รับนี้
ก็ด้วยทุกคนได้ฝึกฝนเรียนรู้วิชาการต่าง

ทั้งด้วยการศึกษาค้นคว้า
การวิจัย
และการวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผลความถูกต้อง
แล้วสรุปลงเป็นหลักวิชาที่แน่ชัด
ทั้งปฏิบัติทดสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร
จึงได้รับ
ปริญญาบัตรเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ.
การทำงานก็เช่นกัน
ทุกคนจะต้องพยายาม
ศึกษาพื้นฐาน
โครงสร้างของงาน
พร้อมกับแนวทางปฏิบัติและเป้าหมายให้เข้าใจก่อน
แล้ววางลำดับขั้นตอนการปฏิบัติให้รอบคอบ
และลงมือปฏิบัติให้ครบถ้วน
สิ่งใด
ควรปฏิบัติก่อนก็ปฏิบัติก่อน
สิ่งใดควรปฏิบัติภายหลังก็ปฏิบัติภายหลัง
ให้พอเหมาะ
กับความต้องการ
แก่สถานการณ์และความจำเป็น.
ถ้าทุกคนศึกษางานที่ทำจนเข้าใจ
ถ่องแท้
และปฏิบัติได้ถูกต้อง
พอเหมาะพอดี
ตรงเป้าหมาย
ก็เชื่อได้ว่าแต่ละคน
จะได้รับความสำเร็จที่ดี
ที่สูงยิ่งกว่าปริญญาบัตร
คือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและ
กิจการงานอย่างแน่นอน.

(๑)
วันพุธ ที่ ๒๘
-วันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

472

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตร
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และขออวยพร
ให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.

473