พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่เศร้าเสียใจของชาวไทยทุกถ้วนหน้า.
ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

คนเราโดยทั่วไป ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดก็ตาม ย่อมปรารถนาที่จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากทุกคนทุกฝ่าย
ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับสูงกว่า ตํ่ากว่า และระดับเดียวกัน.
ทั้งนี้ เพราะการได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ นำมาซึ่งโอกาสที่จะแสดงความสามารถให้ปรากฏ
ตลอดจนเกื้อกูลให้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีทุกด้าน
จนมีความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในงานอย่างสูงได้.
แต่ความเชื่อถือไว้วางใจในการทำงานนั้น บุคคลจะได้รับมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ ๓ ประการ.
ประการหนึ่งคือความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จผลเนื่องจากมีความรู้ที่กว้างขวางหนักแน่น
และมีความเชี่ยวชาญในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้บังเกิดผลได้จริง.
อีกประการหนึ่งคือคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอุตสาหะพากเพียร ความอดทนอดกลั้น
ความซื่อสัตย์สุจริตกับความเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ของงานและส่วนรวม.
ประการสำคัญ คือมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับคนทุกเพศทุกวัยทุกภูมิชั้นที่ทำงานร่วมกันได้ อย่างแนบเนียนเหมาะสม.
จึงขอให้บัณฑิตพยายามปลูกฝังสร้างเสริมคุณลักษณะ

597

ทั้งสามประการนี้ให้เจริญงอกงามบริบูรณ์ขึ้นในตน. ถ้าทำได้แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ร่วมงานทุกฝ่ายทุกระดับ
อันจะมีส่วนอย่างสำคัญต่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานซึ่งทุกคนมุ่งหมายจะได้มาในอนาคต.

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคน
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ให้มีความผาสุกร่มเย็นทุกเมื่อทั่วกัน.

598