พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่โศกเศร้าอาลัยของชาวไทยทุกถ้วนหน้า.
ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ที่บัณฑิตได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนำไปปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง.
คำว่า “ปัจจัยพื้นฐาน” นี้ หมายความว่าเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่จะขาดเสียมิได้ในการทำงาน
แต่เมื่อจะนำไปใช้ให้สำเร็จผลและเจริญก้าวหน้า ก็ต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติตนปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้วย.
กล่าวคือ ก่อนจะนำความรูไปใช้ทำงานใด ต้องศึกษางานนั้น ๆ ให้เข้าใจกระจ่าง แล้วค่อยพิจารณาเลือกสรรความรู้
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน. หากทำงานร่วมกับผู้อื่น ก็ควรจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง
เพื่อประสานความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่เข้าด้วยกัน ให้บังเกิดประโยชน์แก่งานอย่างสูงสุด.
นอกจากนี้ ยังต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้ทั้งโดยทางกว้าง ทางลึก และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันการณ์ทันโลกอยู่เสมอ
จะได้มีปัจจัยพื้นฐานที่ยิ่งสูงและหนาแน่น สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว.
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติจะได้สามารถประกอบกิจการงาน

605

ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญก้าวหน้า ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติได้สมความปรารถนา.

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ให้มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน.

606