พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ 
เกียรติและความสำเร็จ. 

การศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นการสร้างเสริมและสั่งสม 
ความรู้ชัดจัดเจนในวิชาการขั้นสูง. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จึงเป็นผู้มีความรู้สูง 
และควรมีความสามารถที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ให้สำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วย. 
แต่ความสามารถดังกล่าวนั้น บุคคลจะมีหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิด 
ของแต่ละคนเป็นสำคัญ. ผู้ใดคิดดี คิดถูกต้อง ตามหลักวิชาและเหตุผล 
ความเป็นจริงอยู่เสมอ ผู้นั้นก็จะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในทางที่ดีที่ถูกต้อง 
ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญ. ตรงข้าม ผู้ใดคิดไม่ดี คิดไม่ถูกต้อง 
ก็มีแต่จะนำความรู้ไปใช้ในทางชั่วทางผิด จนก่อให้เกิดโทษเกิดภัย เกิดความเสื่อม 
เสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น. บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาขั้นอุดม 
ได้สร้างสมความรู้ทางวิชาการมาเป็นอย่างดีแล้ว จึงชอบที่ทุกคนจะฝึกตนให้เป็นผู้มี
พื้นฐานความคิดที่ดีที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่ง จะได้เป็นผู้สามารถในการปฏิบัติใช้ความรู้
ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง. 


7 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบ 
ความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้
ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน. 


8