พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันอังคาร ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจสถาบัน 
เป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์
และนวัตกรรม แก่ข้าพเจ้า. 

ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เชี่ยวชาญศาสตร์การพัฒนา คงจะ 
ทราบดีอยู่ทั่วกันแล้ว ว่างานพัฒนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น 
เนื่องจากประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งยังอาจมีอุปสรรค 
ปัญหานานาประการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา. ผู้ปฏิบัติงานพัฒนานอกจากจะต้องมีความรู้ 
ที่ลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว จึงต้องมีความอดทนเป็นเยี่ยมด้วย. ความอดทนนี้มิใช่
การยอมรับสภาพแล้วยอมจำนน แต่คือความมั่นคงของจิตใจ ไม่หวั่นไหวไปกับ 
ความยากลำบากทางกายและความเดือดร้อนใจต่าง ๆ. เป็นต้นว่า เมื่องานพัฒนา 
ติดขัดล่าช้า ไม่ว่าจากผู้ที่ทำางานร่วมกัน หรือจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม ความอดทน 
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถคงความสงบนิ่งของจิตใจไว้ได้ ไม่ขุ่นข้องหมองใจ 
หรือท้อถอย ส่งผลให้มีกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้งาน 
ดำเนินก้าวหน้า ทั้งยังรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน 


20

ไว้ได้ด้วย. จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนทำความเข้าใจเรื่องความอดทนให้ถูกต้อง 
แล้วปลูกฝังอบรมไว้ให้เป็นคุณสมบัติประจำตัว สำหรับการเป็นนักพัฒนาผู้สามารถต่อไป. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำาเร็จการศึกษา
และผู้มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน 
ทั่วกัน. 


21