พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

การดำเนินชีวิตในสังคม เป็นการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ซึ่งผูกพันกันไว้
ด้วยความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ และกฎระเบียบของสังคมที่ยึดถือปฏิบัติ
เป็นอย่างเดียวกัน. ทุกคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม จึงจำเป็นต้องระมัดระวังควบคุม 
การกระทำ คำพูด และความคิดของตน ให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องอยู่เสมอ 
เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงสังคมให้มีความร่มเย็นเป็นปรกติสุข. การจะระมัดระวังควบคุม 
การกระทำ คำพูด และความคิด ให้ได้จริงนั้น จะต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือสำคัญ. 
ไม่ว่าจะกระทำการใด พูดสิ่งใด คิดอะไร คนเราก็ควรจะมีสติกำกับอยู่ทุกเมื่อ 
เพราะหากขาดสติก็จะดำเนินชีวิตด้วยความประมาท คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
ไม่สมควร หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม 
ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ที่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งแก่ตนเองและ 
ส่วนรวมอย่างกว้างขวาง. บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปดำเนินชีวิตในสังคม 
ร่วมกับผู้อื่น จึงควรจะได้ฝึกตนให้เป็นผู้มีสติอยู่เป็นปรกตินิสัย และรู้จักใช้สติควบคุม 
ตนเองอยู่เป็นนิจ. 


38

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มา 
ร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน. 


39