พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาพบ
กับท่านทั้งหลายแทนพระองค์. ข้าพเจ้ายินดีมาก ที่ได้มาพบปะวิสาสะกับท่านทั้งหลาย
ผู้เป็นกำลังสำคัญในงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ ในโอกาสวันพืชมงคลอีกวาระหนึ่ง.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมอย่างยิ่ง ที่เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์และทุกคนทุกฝ่าย
ได้ร่วมกันปฏิบัติพัฒนางาน และสนับสนุนกิจการของโครงการส่วนพระองค์อย่างเต็มกำลังความสามารถ
มาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 56 ปีที่แล้ว ทำให้กิจการงานต่าง ๆ ดำเนินก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง. ทั้งขอขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมโครงการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีตลอดทุกปีมา.
สำหรับท่านที่เป็นตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลาย ข้าพเจ้าใคร่จะปรารภ
แก่ท่านว่า ทุกวันนี้ โลกของเราเปลี่ยนไปเร็วมาก จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้รู้ให้เข้าใจ จะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนางาน ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่มหรือสหกรณ์ ให้เจริญก้าวหน้า. การที่
ท่านทั้งหลายได้มาเข้ารับการอบรมความรู้จากทางราชการ และมาเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์
ในวันนี้ ก็นับเป็นทางหนึ่งที่จะได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ทั้งยังได้เห็นตัวอย่างที่ดีของ
การทดลอง ค้นคว้า วิจัย และดำเนินงานด้านการเกษตรอย่างครบวงจรอีกด้วย. ขอให้ทุกท่านตั้งใจเรียนรู้และศึกษาสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วน จะได้นำความรู้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ ไปถ่ายทอดแก่มวลสมาชิก รวมทั้งปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม. หากทำได้ดังนี้ งานด้านเกษตรกรรมที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ก็ย่อมจะดำเนินก้าวหน้า เป็นรากฐาน
อันมั่นคงให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญยั่งยืนสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จ สมตามที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ.