พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย 
วันอังคาร ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

คนเราไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ย่อมต้องการความสุขและ 
ความเจริญมั่นคงด้วยกันทั้งสิ้น. ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า มีคุณสมบัติ
ข้อหนึ่งที่ช่วยรักษาส่งเสริมบุคคลให้มีความสุขและความเจริญมั่นคง ก็คือสติ
หรือความระลึกรู้. สติจะคอยเตือนบุคคล ให้หยุดคิดพิจารณาเสียก่อน ว่าสิ่งที่จะทำ
คำที่จะพูด เรื่องที่จะคิด จะนำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ ความเจริญมั่นคง 
หรือความเสื่อมเสียหาย. เมื่อได้หยุดคิดพิจารณาดังกล่าวแล้ว แต่ละคนก็จะ 
สามารถวินิจฉัยตัดสินได้ ว่าควรคิด ควรพูด ควรทำแต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุข 
และความเจริญมั่นคงเท่านั้น. บัณฑิตผู้ปรารถนาความผาสุกสวัสดีในชีวิตและ 
กิจการงาน จึงควรพิจารณาให้เห็นคุณค่าของสติ แล้วเร่งฝึกฝนตนเองให้เป็น 
ผู้มีสติรู้ตัวทุกเมื่อ. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการ. 


110