พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(๑) 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
วันจันทร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ 
เกียรติและความสำเร็จ. 

ปัจจุบัน มีการพูดถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมกันมาก ว่าเป็นกระบวนการ 
สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล. ในฐานะที่บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้สูง และมีความสามารถเพียงพอ 
ที่จะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านต่าง ๆ จึงควร 
จะได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ทราบชัด. การจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้บังเกิด 
ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าได้แท้จริงนั้น จะต้องมีพื้นฐานมาจากความรู้ความเข้าใจ 
ปัจจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องตามเป็นจริง ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อันจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายและวิธีการสร้างสรรค์ได้ถูกต้อง ตรงตามหลักวิชา 
หลักเหตุผล และหลักธรรม. ที่ว่าตรงตามหลักวิชา หมายความว่าสามารถปฏิบัติได้
โดยใช้ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้อง. ตรงตามหลักเหตุผล หมายความว่า 
มีเหตุและผลอันสมควรที่จะปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอควรกับปัจจัยต่าง ๆ 
เช่นสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศของเราด้วย. สำคัญที่สุด 


(๑) วันจันทร์ ที่ ๗ - วันอังคาร ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 


118

ตรงตามหลักธรรม หมายความว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องชอบธรรม ให้บังเกิดผล 
เป็นความดีความเจริญที่แท้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวม. หากบัณฑิตทั้งหลายจะได้
ใช้หลักการดังกล่าวในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
แก่ส่วนรวมและประเทศชาติในเวลานี้. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญในชีวิต และความก้าวหน้ามั่นคงในกิจการงาน 
จงทั่วกัน. 


119