พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงละครแห่งชาติ วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ โรงละครแห่งชาติ 
วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามา 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ
และความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจสถาบันเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาศึกษาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แก่ข้าพเจ้า. 

ตามที่นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กล่าวรายงานนั้น มีประเด็น 
ที่น่าสนใจ คือศาสตร์และศิลป์แห่งดนตรีไทยสามารถสร้างความสุขในการดำารงชีวิต 
ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. 
ข้อนี้ท่านทั้งหลายคงจะเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นความจริง และไม่ใช่เพียงแต่
ดนตรีไทยเท่านั้น หากศิลปะทุกด้าน ทุกแขนง ของทุกชาติ ต่างก็อำนวยประโยชน์
ในการสร้างสรรค์ความสุข ความมั่นคง และความสัมพันธ์ ทั้งในระดับบุคคล 
ระดับสังคม ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก ด้วยกันทั้งสิ้น. ผู้สำเร็จการศึกษา 
ทางศิลปะและวัฒนธรรมเช่นบัณฑิต จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบกว้างขวาง เป็นหน้าที่
ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงของชาติบ้านเมือง. 
บัณฑิตทั้งหลายไม่ว่าจะศึกษามาในทางศิลปวัฒนธรรมไทยหรือสากลก็ตาม หากแต่ละคน 
มีความสำนึกตระหนักในหน้าที่ของตนอย่างถ่องแท้ แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้น 
โดยเต็มกำลัง ความดีความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนก็จะบังเกิดขึ้นในทุกด้าน ทุกระดับ 
และงอกงามเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไปโดยไม่มีวันเสื่อมสูญ. 

178
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มา 
ร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน 
จงทั่วกัน. 

179