พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 
วันพุธ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ ความคิดจิตใจ 
และความประพฤติปฏิบัติ. ผู้ที่ถือตัวว่าเป็นผู้มีการศึกษา จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ดี
มีความคิดจิตใจดี และมีความประพฤติปฏิบัติดี. ความรู้ดีนั้น ได้แก่ความรู้ที่ถูกต้อง 
ลึกซึ้ง กว้างขวาง ในสาขาหนึ่งสาขาใดหรือหลากหลายสาขา อันสามารถนำไปใช้
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้. ความคิดจิตใจดีได้แก่ความคิดพิจารณา 
ที่ถูกต้องและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ด้วยใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต. 
ส่วนความประพฤติปฏิบัติดี ได้แก่การประพฤติตนและปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับกาลเทศะ สถานการณ์ บุคคล และเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ดีงาม. 
บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูง ย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไป 
ว่าเป็นผู้มีการศึกษา เพราะมีปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะอยู่. จึงสำคัญ 
และจำเป็นอย่างยิ่ง ที่บัณฑิตจะต้องดำาเนินชีวิตและประกอบกิจการงานอย่างผู้มี
ความรู้ดี มีความคิดจิตใจดี และมีความประพฤติปฏิบัติดี เพื่อให้บังเกิดผลเป็น 
ความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมือง สมกับที่คนเขายอมรับนับถือ. 

254
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ประสบ 
ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญมั่นคงในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุม 
พร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน. 

255