พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา 
วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

การดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จ จะต้องใช้
วิชาความรู้เป็นหลัก ดังเช่นความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ย่อมเป็น 
พื้นฐานและปัจจัยอันสำคัญสำหรับจะนำไปใช้ในชีวิตและในการทำางานของแต่ละคน. 
แต่ความสำเร็จของบุคคลนั้น ก็มิได้ขึ้นอยู่กับความรู้เพียงอย่างเดียว หากเกิดขึ้นได้
ด้วยอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมาก. คุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่ง คือความคิด 
พิจารณาอันกระจ่างแจ่มชัด ซึ่งจะช่วยให้คนเราสามารถเข้าใจเหตุและผลของ 
สิ่งต่างๆ เรื่องราวต่างๆ ตลอดจนจำแนกแยกแยะความดีความชั่ว ความถูกความผิด 
ในกิจที่จะทำคำที่จะพูด เรื่องที่จะคิด ได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง. อีกอย่างหนึ่ง 
คือความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้คนเราสามารถปฏิบัติสิ่งที่ตั้งใจไว้
ให้สำเร็จผลได้จริง ทั้งยังจะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุน 
จากทุกคนทุกฝ่ายเป็นอย่างดีอีกด้วย. จึงขอให้บัณฑิตปลูกฝังสร้างเสริม 
ความคิดพิจารณาและความจริงใจ ให้เป็นคุณสมบัติประจำตน และฝึกฝนพัฒนา 
ให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นควบคู่กับความรู้. แต่ละคนจะได้สามารถสร้างสรรค์

261

ความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงาน ยังความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ
ได้โดยสมบูรณ์. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดีและความก้าวหน้ารุ่งเรืองจงทั่วกัน. 

262