พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(๑) 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

การศึกษาเล่าเรียนทุกระดับ เป็นการลงทุนสร้างทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องใช้
ทรัพยากรอื่น ๆ ในการลงทุนสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์
หลักสูตรการเรียนการสอน ระบบบริหารจัดการ หรือบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อหล่อหลอมสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามที่ประเทศชาติต้องการ. 
บัณฑิตทั้งหลายผู้ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาโดยลำดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา จึงเป็นผู้มีโอกาสดีและถือว่ามีจำนวนน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ. ยิ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นสูงสุด สังคมก็ยิ่งมุ่งหวังว่าจะได้บัณฑิตมาเป็นทรัพยากร 
บุคคลอันเลิศ สมกับที่แต่ละคนอุตส่าห์ขวนขวายร่ำเรียนมานานปี และคุ้มค่ากับที่
ชาติบ้านเมืองได้ลงทุนทางการศึกษามาโดยตลอด. บัณฑิตทุกคนจึงมีภาระหน้าที่
ผูกพันอยู่ ที่จะต้องนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน 
ทุกอย่าง ด้วยความคิดพิจารณาที่ถูกต้อง พอเหมาะพอควรแก่เวลา สถานที่ เหตุการณ์

(๑) วันพฤหัสบดี ที่ ๔ - วันศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

278
และบุคคล เพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้จริงทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่าง 
ยั่งยืน. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีกำลังกาย 
กำลังใจ กำลังปัญญา เข้มแข็งสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์
ให้แก่ตนเองและประเทศชาติ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ประสบ 
ความสุขสวัสดีทั่วกัน. 

279