พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา 
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐. ขอแสดง 
ความยินดีกับสถานศึกษาทุกแห่ง ที่พยายามจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาโดยตลอด ทั้งขอแสดงความชื่นชมต่อนักเรียนและนักศึกษาทุกคน ที่ตั้งใจ 
เล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตนดี จนได้รับผลอันน่าภูมิใจยิ่ง. 

ทุกท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา คงจะเข้าใจดีถึงเจตนาที่แท้จริง 
ของการให้การศึกษาอบรมแก่บุคคล ว่าจะเป็นไปเพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถ 
ทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวก็หาไม่ หากยังต้องปลูกฝังอบรมความคิดจิตใจ 
และพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ไปพร้อมกันด้วย เพราะสมรรถภาพทางกาย 
ทางใจ และทางสติปัญญานั้น เป็นสิ่งที่สัมพันธ์ส่งเสริมกันอยู่ทั้งหมด. สถานศึกษา 
ทุกแห่งจึงควรยึดมั่นในเจตนานี้ไว้ให้เหนียวแน่น และแม้จะได้รับรางวัลมาแล้ว ก็ควร 
จะได้พยายามปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญกับ 
การจัดสรรสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และกิจกรรม ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนให้ครบถ้วนทุกด้านอย่างสมดุล. 

ส่วนนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เมื่อได้ทราบเจตนาของการศึกษา 
ดังนี้แล้ว ก็ขอให้ถือเป็นความมุ่งหมายสำคัญของตนเองด้วย ที่จะเสริมเพิ่มพูนศักยภาพ 
ทั้งทางกาย ทางใจ และทางสติปัญญา ให้ยิ่งกล้าแข็ง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

282
และประพฤติตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น โดยไม่เสื่อมคลายจากความเพียรพยายาม. แต่ละคน 
จะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญ ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้อย่างเต็มที่
และสมบูรณ์พร้อม. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุม 
พร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน. 

283