พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชม 
ต่อบัณฑิตรุ่นแรก ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลแห่งนี้
อย่างเต็มภาคภูมิ. 

วิชาชีพพยาบาลนั้น เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับ 
การดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด. 
ผู้ประกอบวิชาชีพนี้ จึงต้องมีทั้งความรู้ในหลักวิชา และสามารถนำไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้รับบริการ ครอบครัว และชุมชน ทั้งจะต้องมีคุณธรรม 
คือความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูง จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ผลดีและมีประสิทธิภาพ. บัณฑิตทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ เชื่อว่า 
แต่ละคนย่อมมีความหวังตั้งใจที่จะเป็นพยาบาลที่ดี. จึงขอให้ทุกคนหมั่นฝึกฝนพัฒนา 
ตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาล พร้อมทั้งยึดมั่น 
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ของสภากาชาดไทย และอัตลักษณ์บัณฑิตของ 
สถาบันไว้ตลอดไป. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตพยาบาลทุกคน 
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน. 

295