พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันนี้. ขอแสดง 
ความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

บัณฑิตที่ได้รับปริญญาแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติและมีความสำเร็จ 
เพราะอุตส่าห์พากเพียรเล่าเรียนมาจนมีความรู้สูง และสำเร็จการศึกษาได้อย่างน่าชื่นชม. 
ข้อนี้ ควรที่แต่ละคนจะได้ภาคภูมิใจ เพราะเกียรติและความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่คนเรา 
ทุกคนปรารถนา แต่ก็ใช่ว่าจะได้มาโดยง่าย. ผู้ที่ได้รับมาแล้วจากความอุตสาหะ 
ของตน ดังเช่นบัณฑิต จึงชอบที่จะซาบซึ้งในคุณค่าของเกียรติและความสำเร็จ 
ครั้งนี้ แล้วตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง ที่จะรักษาและสร้างเสริมเกียรติ ด้วยการสร้างสรรค์
ความสำเร็จที่สูงขึ้น คือความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน อันจะบังเกิดขึ้นจาก 
การนำาความรู้ไปปฏิบัติใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตนเองและ 
ส่วนรวม. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มา 
ร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมหวัง 
ถ้วนหน้ากัน. 

329