พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันศุกร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชม 
ต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม ต้องใช้วิชาความรู้เป็นหลัก. 
แต่นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ความรู้ตัว หรือที่ท่านเรียกว่า สติ ก็มี
ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องป้องกันความผิดพลาดในการทางานได้เป็นอย่างดี.
กล่าวคือ หากจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น สติจะช่วยให้บุคคลสังเกตทราบได้อย่าง 
ทันท่วงที ด้วยใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหว จนเกิดปัญญาที่จะพิจารณาความผิดพลาดนั้น 
ตามเป็นจริง แล้วนำความรู้มาใช้ปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกตรง. บัณฑิตทั้งหลาย 
มีความรู้พร้อมสำหรับการทำงานอยู่แล้ว จึงควรจะได้พิจารณาให้เห็นความสำคัญ 
ของสติ แล้วตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มา 
ร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญมั่นคงโดยทั่วกัน. 

343