พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีความรู้และความสามารถ 
พร้อมแล้ว ย่อมกระตือรือร้นใฝ่ใจที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จ. 
แต่เมื่อออกไปทำงานจริง อาจจะพบว่า งานที่ต้องปฏิบัตินั้นเป็นงานหนัก งานยาก 
งานใหญ่ ดูจะเกินกำลังความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติให้สำเร็จได้. บัณฑิตจึงจำเป็น 
ต้องมีความอดทน และมีความศรัทธา. ความอดทน จะช่วยให้คนเราไม่ย่อท้อ 
หรือหวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความยากลำบากในการทำงาน. 
ส่วนความศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิชาการเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงาน 
จะช่วยให้คนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาวิชาการ และติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ 
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทำางานให้สำเร็จ. จึงขอให้
บัณฑิตทั้งหลายพยายามฝึกฝนความอดทน และปลูกฝังความศรัทธาที่ถูกต้อง 
ดังที่กล่าวมานี้ แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ. 
ถ้าทำได้ ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานที่ทุกคนปรารถนา ก็จะเป็น 
จุดหมายที่อยู่ไม่ไกลเกินไปนัก. 

372

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญ 
รุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดี
จงทั่วกัน. 

373