พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามให้บรรลุผลสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องอาศัย 
ความรู้ความสามารถแล้ว ความรับผิดชอบก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขาดเสียมิได้
เพราะคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถมากเพียงใด หากปฏิบัติงานโดยไม่มี
ความรับผิดชอบ งานที่ทำก็อาจจะติดขัดล่าช้าหรือบกพร่องเสียหาย ไม่อาจประสบ 
ผลสำเร็จที่ดีได้. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในงาน 
ทั้งงานส่วนตน คือการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ 
ทั้งงานส่วนรวม คืองานที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมอยู่ ด้วยงานในหน้าที่ของแต่ละคน 
แต่ละฝ่าย ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานส่วนรวม และผลสำเร็จของงาน 
แต่ละส่วน ย่อมประกอบกันขึ้นเป็นความสำเร็จของส่วนรวม. บัณฑิตทั้งหลาย 
มีความรู้ความสามารถเป็นสมบัติประจำตัวอยู่แล้ว จึงควรจะได้ตั้งใจปฏิบัติงาน 
ทั้งส่วนตนและส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง โดยระลึกไว้เสมอว่า 
ความรับผิดชอบนั้น เป็นคุณลักษณะประการสำคัญของผู้เป็นบัณฑิตแท้. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสมประสงค์ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ. 

425