พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

การสร้างความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่างทุกระดับนั้น จำเป็นต้องใช้
วิชาความรู้และความสุขุมรอบคอบประกอบกัน. วิชาความรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญ 
สำหรับใช้ปฏิบัติงาน และแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ส่วนความสุขุมรอบคอบ 
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้นำความรู้มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งยังเป็นเครื่องป้องกัน 
ความผิดพลาดเสียหายในการทำงานอีกด้วย. ที่กล่าวดังนี้ เพราะผู้มีความสุขุมรอบคอบ 
ย่อมศึกษาพิจารณางาน ตลอดจนอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
จนเมื่อเข้าใจกระจ่างลึกซึ้งแล้ว ค่อยกำหนดแนวทางและวิธีการ มาใช้ปฏิบัติงาน 
และแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงจุด. บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้พร้อมอยู่แล้ว 
จึงควรจะได้พยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความสุขุมรอบคอบอยู่เสมอ. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดี และความเจริญรุ่งเรืองจงทั่วกัน. 


514