พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
วันพุธ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

บัณฑิตทั้งหลายนับว่าเป็นผู้ทรงความรู้ เพราะได้สำเร็จการศึกษาในระดับสูง 
จนมีความรู้เพียงพอสำหรับจะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน. ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้า 
จึงใคร่จะกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานในการทำงาน ว่านอกเหนือจากความรู้ที่กว้างขวาง 
ลึกซึ้งแล้ว ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะขาดเสียมิได้ ก็คือความคิดที่เป็นระเบียบ เป็นขั้น 
เป็นตอน เป็นเหตุเป็นผล. คนที่มีความคิดตามคุณลักษณะดังกล่าว ย่อมสามารถ 
นำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ ตรงข้ามกับคนที่มีความคิด 
สับสนฟุ้งซ่าน ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งแม้จะมีความรู้มากเพียงใด 
ก็ไม่อาจนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ความรู้ที่มีอยู่สูญเปล่าไป 
อย่างน่าเสียดาย. บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้สูง จึงควรที่จะพยายามฝึกตนให้เป็น 
ผู้มีความคิดดีมีระเบียบด้วย. แต่ละคนจะได้สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบกิจการงาน 
ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติได้ สมภูมิรู้ของบัณฑิต. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จสมหวัง 
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ. 

5